תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של ‘אריאל אדלר, מעצב עסקים’ (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י אדלר עיצוב ואנימציה, מספר עוסק 312266752 (להלן: “החברה”).
האתר משמש כאתר תדמית ותיק עבודות, וכן חנות וירטואלית לרכישת קורסים, סדנאות ומוצרים נוספים בתחומים עיצוב ואתרי אינטרנט (להלן: “המוצרים”).

כללי

 1. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לבני שני המינים באופן שווה והניסוח בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. תנאי שימוש אלו מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הלקוח לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר. 
 3. עצם רכישת המוצר באתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא, הבין ואישר את תנאי השימוש, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה כנגד החברה בכל הקשור לתנאי שימוש אלו.
 4. החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 5. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 6. החברה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 8. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

המוצרים

 1. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים במראה, באיכות, בצורת התצוגה, בצבעוניות וכיו”ב בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר בעת שנעשה בו שימוש בידי המזמין, בהתאם לכל מסך או מכשיר שנעשה בו שימוש כדי להציג את המוצר. כמו כן יתכנו הבדלים במראה, באיכות, בגודל, בצבעוניות וכיו”ב בין מוצר המיועד לדפוס כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר כפי שיודפס בכל אופן שהוא. כל הבדל באיכות המוצר שנובע משוני בין מסכים, תוכנות, מכשירים וסוגי דפוס שונים לא ייחשב כפגם במוצר.
 2. כל הערה ובקשה מיוחדת הנלווית להזמנה אינה מחייבת את החברה בשום אופן שהוא ואינה מהווה תנאי לקיום העסקה, אלא אם כן צוין כך במפורש על ידי הלקוח. התחשבות בבקשה מיוחדת שאיננה כלולה בתנאי המוצר, כמפורט לעיל, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ואי קיומה אינו מהווה עילה מוצדקת לביטול העסקה.

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות לכתובת המייל: c@arieladler.co.il

הרכישה

 1. החברה מאפשרת ללקוחות לרכוש מוצרים דיגיטליים באופן קל ובטוח באמצעות האתר.
 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף, שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 3. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 4. הרכישה באתר מותנית בקבלת אישור מחברת האשראי, ואין לראות בביצוע ההזמנה או בקבלת אישור על ביצוע הזמנה כעסקה.
 5. זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים (יום א-ה) לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר בכל עת ובלא צורך בהודעה מוקדמת, וכן לשנות או להפסיק כל מבצע, הטבה והנחה הניתנים באתר בלא צורך בהודעה מוקדמת. אם עודכנו המחירים בטרם הושלם תהליך הרכישה, הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי וקבלת מספר הזמנה, המשתמש יחויב לפי המחירים המעודכנים בעת השלמת התהליך.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירת כל מוצר שהוא על פי שיקול דעתה וכן לשלול את זכות הרכישה מגולשים שהתנהלותם פוגעת בניהול התקין של המכירות באתר.

החזרות וביטולים

 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, אין זכות ביטול עסקה ב”טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול”. כלומר, לאחר שנשלח ללקוח מוצר דיגיטלי ממוצרי האתר, לרבות חבילות אחסון, שעות עבודה, קורסים, סדנאות, קבצי עיצוב דיגיטליים וכל מוצר אחר שאינו פיזי, אין זכות ביטול עסקה ו/או קבלת החזר כספי.
 2. שליחת המוצר ללקוח, בכל אמצעי תקשורת שמסר בעת ביצוע ההזמנה, לרבות דואר אלקטרוני וואטסאפ, בין אם פתח או הוריד את הקובץ ובין אם לא, נחשבת כמסירת “טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול”.
 3. בכל מקרה בו נשלח מוצר דיגיטלי ללקוח, למעט אם נמצא פגם במוצר עצמו אשר מקורו במפעילת האתר, אין זכות ביטול עסקה כאמור. במקרה שהתגלה פגם במוצר אשר מקורו במפעילת האתר, על הלקוח להודיע על כך לשירות הלקוחות של החברה, בתוך 48 שעות ממועד אספקת המוצר. אי מתן הודעה מצד המזמין  בפרק זמן זה מהווה ויתור מצדו בדבר כל טענה או תביעה בנוגע לאי שביעות רצון.
 4. עד לשליחת המוצר הדיגיטלי ללקוח, ולא יאוחר מ-48 שעות ממועד ההזמנה, ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר אישור מפורש מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 5. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
 6. מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

אחריות ושירות

 1. אחריות החברה אינה חלה במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה או שלא בהתאם להוראות השימוש במוצר. החברה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה מהשימוש או השימוש השגוי במוצר.
 2. כל שימוש שייעשה במוצר באמצעות יישום, תוכנה או אמצעי תקשורת – כגון וואטסאפ, דואר אלקטרוני וכיו”ב – כפוף לתנאי השימוש של היישום העשויים להשתנות מעת לעת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש שייעשה במוצר באמצעות כל תוכנה שהיא לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי.
 3. במוצרים המיועדים לשליחה למספר רב של אנשים, הלקוח הנו האחראי הבלעדי להפצת ההזמנה לנמעניו והחברה לא תישא בשום אחריות שהיא לביצוע ו/או הצלחת תהליך זה או לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מביצוע תהליך זה לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי.
 4. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 5. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.arieladler.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 7. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על תנאי שימוש אלו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תנאי שימוש אלו, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
 3. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש הסמכות הבלעדית לדון בה.